Algebra

Tema 12 Poglavij 27h 24min

Algebra je veja matematike, ki se ukvarja s preučevanjem operacij in odnosov med simboli. V njej se uporabljajo črke za predstavljanje števil in izražanje splošnih pravil za operacije. Algebra omogoča reševanje enačb in sistemov enačb ter raziskovanje lastnosti matematičnih struktur.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Poglej podrobno
Kaj je spremenljivka?
3min 48s
Zakaj ne uporabljamo simbola za množenje?
4min 12s
Primer – ocenjevanje izraza
2min 42s
Primer – ocenjevanje formule
2min 5s
Ocenjevanje eksponentnega zapisa
2min 32s
Izrazi z dvema neznankama
2min 39s
Primer – ocenjevanje izraza z dvema neznankama
2min 22s
Najmanjši skupni večkratnik
3min 4s
Joga – Neznanka in enačbe
7min 28s
Joga – Reševanje enačb
7min 5s
Joga – Preprost graf
7min 14s
Joga – Sistem enačb 1
6min 10s
Joga – Sistem enačb 2
6min 40s
Seštevanje neznank 1
3min 54s
Seštevanje neznank 2
4min 6s
Seštevanje neznank 3
3min 8s
Seštevanje neznank 4
3min 59s
Spremenljivke v enačbi
2min 58s
Preproste enačbe
5min 52s
Reševanje enačb 1
2min 16s
Reševanje enačb 2
3min 29s
Enačbe z enim korakom
5min 18s
Enačbe z dvema korakoma
5min 22s
Reševanje Ax + B = C
3min 22s
Primer – vrt
3min 53s
Primer – enačba z ulomkom
2min 5s
Spremenljivki na obeh straneh enačbe
6min 22s
Primer 1 – spremenljivki na obeh straneh enačbe
3min 50s
Primer 2 – spremenljivki na obeh straneh enačbe
2min 24s
Poseben primer – NI REŠITVE
2min 42s
Naloga – osnovna linearna enačba
5min 37s
Odstotki 1 – primer
5min 10s
Odstotki 2 – primer
3min 26s
Odstotki 3 – primer
3min 30s
Preurejanje enačbe
3min 0s
Reševanje enačbe 1
2min 18s
Reševanje enačbe 2
2min 12s
Primer – reševanje enačbe
2min 59s
Pretvorba ponavljajočih decimalk v ulomek 1
4min 26s
Pretvorba ponavljajočih decimalk v ulomek 2
8min 33s
Naloga – računanje let 1
4min 52s
Naloga – računanje let 2
4min 2s
Naloga – računanje let 3
7min 4s
Enačbe z absolutno vrednostjo 1
7min 1s
Primer 1 – enačbe z absolutno vrednostjo
2min 33s
Primer 2 – enačbe z absolutno vrednostjo
4min 8s
Enačbe z absolutno vrednostjo 2
1min 52s
Težje enačbe 1
5min 19s
Težje enačbe 2
3min 59s
Težje enačbe 3
4min 47s
Težje enačbe 4
3min 48s
Težje enačbe 5
4min 54s
Težje enačbe 6
2min 3s
Težje enačbe 7
2min 13s
Problem z več neznankami 1
5min 40s
Problem z več neznankami 2
2min 11s
Iskanje določene enote v zaporedju
5min 59s
Poglej podrobno
Koordinatni sistem
9min 55s
Točka v koordinatnem sistemu – koordinate
Kvadranti v koordinatnem sistemu
3min 28s
Koordinate in enačba 1
2min 45s
Koordinate in enačba 2
9min 31s
Risanje grafa in koordiant
6min 40s
Grafi linearnih enačb
8min 6s
Naloga – risanje grafa in koordinat
6min 24s
Branje in razumevanje grafov
3min 48s
Linearno razmerje
6min 5s
Prepoznavanje linearnih funkcij
4min 4s
Risanje grafov s pomočjo presečišč 1
6min 12s
Risanje grafov s pomočjo presečišč 2
5min 27s
Presečišča z X in Y osjo 1
3min 10s
Risanje grafov 1
5min 7s
Presečišča z X in Y osjo 2
4min 25s
Naklon premice 1
4min 33s
Naklon premice 2
6min 49s
Naklon in spreminjanje naklona
7min 56s
Naklon premice grafično
5min 14s
Naklon premice 3
3min 48s
Primer naklona
3min 21s
Težji primer za ugotavljanje naklona premice
4min 45s
Vaja za razumevanje grafov
4min 3s
Eksplicitna oblika enačbe premice
6min 22s
Spreminjanje v eksplicitno obliko zapisa
Linearne enačbe v eksplicitni obliki
12min 51s
Graf eksplicitne enačbe
7min 13s
Naloga – Risanja grafa
6min 30s
Enačba premice 1
2min 37s
Enačba premice 2
3min 9s
Enačba premice 3
1min 37s
Enačba premice 4
5min 18s
Implicitna oblika enačbe premice
2min 32s
Odsekovna ali segmentna oblika enačbe premice
2min 48s
Vse tri oblike enačbe premice
9min 8s
Središčna točka ali razpolovišče
8min 23s
Razdalja med točkama
6min 55s
Naloga – pravokotne premice
6min 2s
Vzporedne in pravokotne premice
9min 54s
Enačbe vzporednih premic
5min 12s
Vzporedne premice 1
4min 34s
Vzporedne premice 2
2min 40s
Vzporedne premice 3
3min 5s
Pravokotne premice 1
3min 45s
Pravokotne premice 2
3min 23s
Risanje neenačb 1
6min 57s
Risanje neenačb 2
1min 52s
Risanje neenačb 3
2min 46s
Risanje neenačb 4
4min 17s
Risanje neenačb 5
2min 19s
Risanje neenačb 6
6min 32s
Poglej podrobno
Kaj pomeni sistem enačb?
5min 26s
Reševanje sistema enačb
8min 1s
Reševanje sistema enačb grafično
3min 1s
Reševanje sistema enačb z odštevanjem
8min 37s
Primer rešavnja sistema dveh enačb
8min 27s
Dve enačbi dve neznanki – primer 1
2min 31s
Dve enačbi dve neznanki – primer 2
3min 56s
Reševanje sistema dveh enačb z dvema neznankama
4min 43s
Vaja – dve enačbi dve neznanki
3min 8s
Reševanje sistema dveh enačb grafično
3min 31s
Reševanje sistema dveh enačb 1
6min 30s
Reševanje sistema dveh enačb 2
6min 0s
Reševanje sistema dveh enačb 3
6min 8s
Posebeni primeri sistemov enačb
7min 13s
Reševanje sistema dveh enačb grafično 1
1min 51s
Reševanje sistema dveh enačb grafično 2
4min 46s
Reševanje sistema dveh enačb grafično 3
5min 28s
Reševanje sistema dveh enačb grafično 4
3min 21s
Reševanje sistema dveh enačb grafično 5
3min 21s
Sistem enačb – možne rešitve sistema
2min 56s
Naloga 1 – Reševanje sistema dveh enačb
2min 33s
Naloga 2 – Reševanje sistema dveh enačb
4min 28s
Naloga 3 – Reševanje sistema dveh enačb
4min 32s
Metoda zamenjave 1
2min 47s
Metoda zamenjave 2
3min 11s
Metoda zamenjave 3
5min 7s
Sistem neenačb
1min 15s
Sistem neenačb grafično 1
5min 25s
Sistem neenačb grafično 2
2min 59s
Sistem neenačb grafično 3
5min 47s
Primer – sistem neenačb
5min 56s
Sistem enačb s tremi neznankami 1
6min 30s
Sistem enačb s tremi neznankami 2
6min 6s
Reševanje sistema s tremi neznankami
4min 16s
Tri enačbe – tri neznanke
4min 2s
Poglej podrobno
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Poglej podrobno
Kaj je funkcija?
9min 38s
Razlika med enačbami in funkcijami
4min 14s
Preprost primer funkcije
6min 58s
Naloga – zapis funkcije
4min 56s
Reševanje funkcije 1
2min 0s
Reševanje funkcije 2
2min 6s
Reševanje funkcije 3
4min 0s
Test za funkcijo
3min 28s
Test za funkcijo 2
2min 44s
Prepoznavanje funkcije 1
1min 34s
Prepoznavanje funkcije 2
1min 44s
Funkcija in množice
3min 41s
Prepoznavanje funkcije 3
2min 9s
Prepoznavanje funkcije 4
2min 20s
Prepoznavanje funkcije 5
2min 44s
Definicijsko območje 1
4min 18s
Definicijsko območje in zaloga vrednosti
3min 11s
Definicijsko območje in zaloga vrednosti 2
7min 4s
Definicijsko območje in zaloga vrednosti 3
3min 57s
Definicijsko območje 2
2min 18s
Definicijsko območje in zaloga vrednosti 4
3min 16s
Vaja – definicijsko območje in zaloga vrednosti
9min 26s
Primerjanje linearnih funkcij 1
4min 18s
Primerjanje linearnih funkcij 2
3min 57s
Prepoznavanje linearne funkcije – primer 1
2min 41s
Prepoznavanje linearne funkcije – primer 2
5min 46s
Primer 1 – ocenjevanje funkcije
2min 46s
Primer 2 – risanje funkcije
4min 26s
Primer 3 – Risanje kvadratne funkcije
5min 17s
Primer 4 – Risanje korenske funkcije
5min 42s
Primer 5 – Risanje eksponentne funkcije
4min 55s
Kvocient dveh funkcij
2min 31s
Vsota dveh funkcij
1min 24s
Produkt dveh funkcij
2min 10s
Razlika dveh funkcij
2min 10s
Ocenjevanje funkcije
1min 52s
Funkcija v funkciji
3min 33s
Inverzna funkcija (algebra)
10min 19s
Inverzna funkcija – primer 1
8min 27s
Inverzna funkcija – primer 2
5min 2s
Poglej podrobno
Poglej podrobno

Algebra je osnova za razumevanje številnih naprednejših matematičnih konceptov in se uporablja v mnogih znanstvenih in tehničnih področjih.

Osnovni pojmi algebre

  1. Spremenljivke: V algebri so spremenljivke simboli, najpogosteje črke kot so “x”, “y” in “z”, ki predstavljajo števila, katerih vrednost ni vnaprej znana. Uporabljajo se za splošno predstavitev števil in za reševanje enačb.
  2. Koeficienti: Koeficienti so števila, ki množijo spremenljivke. Na primer, v izrazu “trikrat x” je število tri koeficient spremenljivke “x”.
  3. Konstante: Konstante so stalna števila, ki se ne spreminjajo. Na primer, v izrazu “trikrat x plus pet” je število pet konstanta.
  4. Izrazi: Algebrski izrazi so kombinacije spremenljivk, koeficientov in konstant, povezanih z osnovnimi aritmetičnimi operacijami, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Na primer, “dvakrat x plus trikrat y minus pet” je algebrski izraz.
  5. Enačbe: Enačbe so matematične izjave, ki prikazujejo enakost med dvema izrazoma. Na primer, “dvakrat x plus tri je enako sedem” je enačba. Enačbe se pogosto rešujejo za iskanje vrednosti spremenljivk, ki enačbo naredijo resnično.

Osnovne operacije v algebri

  1. Seštevanje in odštevanje: Te operacije se izvajajo na spremenljivkah in konstantah. Na primer, “x plus y” ali “y minus z”.
  2. Množenje: Množenje vključuje kombiniranje koeficientov in spremenljivk. Na primer, “trikrat x” ali “dvakrat y”.
  3. Deljenje: Deljenje vključuje razdelitev koeficienta med spremenljivke. Na primer, “x deljeno z y”.

Zaključek

Algebra je ključna za razumevanje naprednejših matematičnih konceptov in je uporabna v mnogih področjih, od znanosti in inženirstva do ekonomije in družboslovja. Osnovno razumevanje algebre je nujno za nadaljnje matematično izobraževanje in za reševanje vsakodnevnih problemov, ki zahtevajo matematično razmišljanje.

Algebra je veja matematike, ki se ukvarja s preučevanjem operacij in odnosov med simboli. V njej se uporabljajo črke za predstavljanje števil in izražanje splošnih pravil za operacije. Algebra omogoča reševanje enačb in sistemov enačb ter raziskovanje lastnosti matematičnih struktur.

Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij