Matematika je jezik vesolja

Kaj so naravna števila?

Kaj so naravna števila?

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Množico naravnih števil označimo z .  = {1, 2, 3, 4, 5, … } Največje naravno število ne obstaja, ker je naravnih števil neskončno mnogo. Vsako naravno število ima namreč vsaj eno število, ...
Seštevanje

Seštevanje

Seštevanje naravnih števil je računska operacija pri kateri dvema poljubnima naravnima številoma priredimo njuno vsoto. Znak za seštevanje je +. Seštevanje zapišemo takole: a + b. Takšnemu zapisu (vsoti) pravimo tudi suma ali seštevek.   POMEMBNO ...
Komutativnostni zakon za seštevanje

Komutativnostni zakon za seštevanje

Zakon o zamenjavi členov ali komutativnostni zakon pravi, da lahko pri seštevanju člene seštevamo v poljubnem vrstnem redu. Zato velja: a + b = b + a   Če si na številski premici ogledamo primer:       Če številu 2 prištejemo ...
Asociativnostni zakon za seštevanje

Asociativnostni zakon za seštevanje

Zakon o poljubnem združevanju členov ali asociativnostni zakon pravi, da lahko, v primeru, ko seštevamo več števil, izberemo poljubni vrstni red seštevanja. (a + b) + c = a + (b + c)  Primer: (2 + 3) + 5 = 2 + (3 + 5)   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Osnovno ...
Množenje

Množenje

Množenje je osnovna računska operacija pri kateri faktorjem ali množencem priredimo produkt. Množenje lahko smatramo tudi kot krajši zapis seštevanja. 2 + 2 + 2 + 2 lahko krajše zapišemo kot 4 x 2.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Osnovno množenje Množenje ...
Komutativnostni zakon za množenje

Komutativnostni zakon za množenje

Tudi za množenje velja zakon komutativnosti. Ni pomembno v kakšnem vrstnem redu množimo faktorje. a * b = b * a   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Osnovno množenje Primer – načini zapisa množenja Komutativnostni zakon za seštevanje
Asociativnostni zakon za množenje

Asociativnostni zakon za množenje

Zakon asociativnosti velja tudi za množenje. Faktorje lahko združujemo poljubno.   (a * b) * c = a * (b * c)   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Osnovno množenje Množenje s pomočjo mreže Asociativnostni zakon za seštevanje
Distributivnostni zakon

Distributivnostni zakon

Distributivnostni zakon ali razčlenitveni zakon povezuje operaciji seštevanja in množenja. (a + b) * c = a * c + b * c   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Distributivnost 1 Distributivnost 2 Primeri distributivnosti
Odštevanje

Odštevanje

Kadar se ukvarjamo z množico naravnih števil, je odštevanje računska operacija, ki ni vedno izvedljiva. To pomeni, da lahko odštevamo samo manjše število od večjega. Primer: 9 – 3 = 6 Če bi hoteli izračunati 3 – 9 pa bi dobili rešitev, ...
Računanje z oklepaji

Računanje z oklepaji

Pri računanju izrazov, kjer nastopajo oklepaji, moramo biti pozorni na vrstni red računskih operacij. POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Uvod v zaporedje operacij Zaporedje operacij Zaporedje operacij 1
Poenostavljanje izraza

Poenostavljanje izraza

Pri poenostavljanju izrazov se veliko uporablja distributivnostni zakon. V naslednjem koraku člene z enakimi spremenljivkami seštejemo ali odštejemo posebej.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Distributivnostni zakon Primeri distributivnosti Računanje ...
Izpostavljanje skupnega faktorja 1

Izpostavljanje skupnega faktorja 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je spremenljivka? Poenostavljanje izraza Distributivnostni zakon
Izpostavljanje skupnega faktorja 2

Izpostavljanje skupnega faktorja 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Izpostavljanje skupnega faktorja 1 Primeri distributivnosti Distributivnostni zakon
Izpostavljanje skupnega faktorja 3

Izpostavljanje skupnega faktorja 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Izpostavljanje skupnega faktorja 2 Primeri distributivnosti Distributivnostni zakon
Kaj so cela števila?

Kaj so cela števila?

Cela števila so množica, ki vsebuje celotno množico naravnih števil. Poleg vseh naravnih števil pa v množici celih števil nastopajo tudi vse nasprotne vrednosti naravnih števil n. Na številski premici so naravna števila desno od izhodišča ...
Zakonitosti računanja s celimi števili

Zakonitosti računanja s celimi števili

a + 0 = a a + (-a) = 0 -(-a) = a -(a + b) = (-a) + (-b) 1 * a = a (-1) * a = -a 0 * a = 0 (-a)(-b) = ab, (-a)b = -(ab)   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so cela števila? Kaj je spremenljivka? Množenje – primeri
Poenostavljanje izraza 1

Poenostavljanje izraza 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 2

Poenostavljanje izraza 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 3

Poenostavljanje izraza 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 4

Poenostavljanje izraza 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon