Kvadratna funkcija – teme

Razlaga 7min 54s

Kvadratna funkcija – teme

Razlaga 7min 54s

Kvadratna funkcija, predstavljena z enačbo f(x) = ax² + bx + c, kjer so a, b in c realna števila in a ≠ 0, tvori grafični prikaz v obliki parabole. Osrednji element te parabole je njeno teme, ki predstavlja najvišjo ali najnižjo točko parabole.

DETERMINACIJA TEMENA Teme kvadratne funkcije je točka, ki jo določajo koordinate (p, q) in je ključnega pomena za razumevanje oblike in orientacije parabole. Koordinate temena izračunamo z naslednjimi formulami:

 • p-koordinata temena: p = -b/(2a)
 • q-koordinata temena: q = f(x) = ax² + bx + c, kjer p = -b/(2a)

VPLIV KOEFICIENTOV NA TEME

 • Koeficient a: Določa usmerjenost parabole (navzgor za a > 0 in navzdol za a < 0) ter vpliva na širino parabole.
 • Koeficient b: Vpliva na horizontalni položaj temena.
 • Koeficient c: Vpliva na vertikalni položaj temena.

RAZISKOVANJE TEMENA S PRIMEROM

Dana je funkcija f(x) = 2x² – 4x + 1:

 1. Izračunamo p-koordinato temena:
  • p = -(-4)/(2*2) = 1
 2. Nato izračunamo q-koordinato temena:
  • q = 2*(1)² – 4*1 + 1 = -1
 3. Tako je teme parabole točka (1, -1).

POMEN TEMENA V ANALIZI PARABOLE

Teme parabole daje pomembne informacije o obnašanju kvadratne funkcije:

 • Če je a > 0, teme predstavlja najnižjo točko parabole.
 • Če je a < 0, teme predstavlja najvišjo točko parabole.
 • Horizontalni položaj temena vpliva na simetrijo parabole.
Kvadratna funkcija
54 Razlag 4h 55min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij