Matematika je jezik vesolja

Ploščina enakostraničnega trikotnika

Težišče in težiščnica »

« Ploščine trikotnikov v pravokotniku so enake

No comments yet.

Leave a Reply