Splošni pogoji za uporabo platforme ASTRA AI

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO PLATFORME ASTRA AI 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Nosilec spletne platforme »ASTRA AI« (v nadaljevanju: »Platforma«) je Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 9614036000 (v nadaljevanju: »Astra AI d.o.o. ali Nosilec platforme«), ki deluje skladno z veljavno zakonodajo in predmetnimi Splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju »Splošni pogoji«).

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, na eni strani Nosilca Platforme, na drugi strani pa uporabnika storitev, ki jih nudi in opravlja Nosilec Platforme, ter določajo način, ceno, vsebino in pogoje poslovanja. Astra AI d.o.o. organizira dostop do spletnega orodja imenovanega ASTRA AI, s katerim lahko uprabniki dostopajo do orodja, kateri ponuja rešitve matematičnih nalog s pomočjo umetne inteligence, na podlagi integracije z ChatGPT, orodjem, ki ga zagotavlja Open AI.

Uporaba spletne strani in spletnega orodja na spletni strani se šteje kot soglasje uporabnika spletne strani s predmetnimi Splošnimi pogoji. Storitev ne uporabljajte, v kolikor se s Splošnimi pogoji ne strinjate.

Storitve so na voljo vsem, ki se strinjajo s Splošnimi pogoji, ki so javno objavljeni na platformi ASTRA AI.

2. DEFINICIJE 

Posamezni izrazi, zapisani z veliko začetnico, uporabljeni v predmetnih Splošnih pogojih, imajo sledeč pomen: 

– »Uporabnik«, »Stranka«, »Vi«, »Vas« se nanaša tako na fizične, kot tudi pravne osebe, ki dostopate do astra.si/ai, z nami komunicirate na podlagi uporabe kontaktov platforme in/ali uporabljate naše Storitve. Prav tako se uporaba omenjenih terminov nanaša na druge osebe, ki v vašem imenu dostopajo ali uporabljajo Storitve in/ali ai.astra.si. 

– »Nosilec platforme«, »Nosilec« skrbi za vzpostavitev in vzdrževanje platforme, ki služi učenju matematike uporabnikom, ter skrbi za obračunavanje opravljenih storitev. Nosilec platforme ASTRA AI je Astra AI d.o.o., Resljeva cesta 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 9614036000. 

– »Naročnik« je pravna ali fizična oseba, ki z Nosilcem sklene pogodbo o naročništvu ali drugo pogodbo, s katero se zaveže k uporabi storitev Nosilca. 

– »Naročnina« je mesečna ali letna vrednost naročniškega razmerja, ki jo naročnik plača Nosilcu za uporabo storitev Platforme ASTRA AI.

– »Registriran uporabnik« se sam registrira na Spletni strani in ima omejen dostop do zaprtega dela portala. 

– »Neregistriran uporabnik« je oseba, ki anonimno in brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do odprtega dela Platforme. 

– »Cenik« je podroben seznam, s katerim Nosilec določa vrednost posameznega naročniškega paketa in dodatnih plačljivih vsebin platforme. Nosilec si pridržuje pravico, da cenik dopolni ali ga kadarkoli spremeni. 

– »Storitve« je vsaka dejavnost, ki jo za naročnika opravi Astra AI d.o.o. Pod storitve ne spadajo vprašanja in odgovori postavljeni v spletnem programu ASTRA AI. 

– »ASTRA AI« se nanaša na spletno orodje, v katerem lahko naročniki postavljajo vprašanje in prejemajo matematične inštrukcije na podlagi umetne inteligence podjetja Microsoft in Microsoft Azure Open AI Service ter Desmos.

– »Platforma«, »Spletna stran«, »ASTRA AI« se nanaša na spletno stran/platformo ASTRA AI, na vse njene podstrani, poddomene, vsebine, storitve in produkte, ki jih ponuja (to so: matematične inštrukcije s pomočjo umetne inteligence). 

– »Pogodba o naročništvu« se nanaša na naročniško razmerje med naročnikom in Nosilcem. Naročnik na podlagi registracije pridobi pravico do uporabe platforme, do katere dostopa z elektronskim naslovom.

– »Vsebine« se nanašajo na informacije, besedila, aplikacije, video posnetke, audio posnetke, podatke, design in druge materiale, ki so na voljo na Platformi ali jih ASTRA AI posreduje na kakšen drugačen način. 

3. DELOVANJE PLATFORME 

Nosilec Platforme vzdržuje Platformo tako, da je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu, ne zagotavlja pa, da bo le-ta ves čas delovala neprekinjeno ali brez napak. 

Nosilec si pridržuje pravico do prekinitev dostopa zaradi vzdrževalnih del, ki bodo praviloma potekala ponoči in med vikendi. Možni so tudi izpadi dostopa do Platforme ASTRA AI zaradi izpada delovanja ali tehničnih napak opreme na strani Nosilca, internetnih ponudnikov, ali opreme na strani uporabnikov, za kar Nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti. 

Odgovornost Nosilca za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi zaradi tehničnih razlogov uporabniku nastale zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Platforme ASTRA AI, do povezav oziroma povezanih spletnih strani, je v celoti izključena. 

Z uparabo Platforme se strinjate, da brez predhodnega pisnega dovoljenja ne boste kopirali, razmnoževali, spreminjali, distribuirali ali javno prikazovali kakršno koli vsebino Platforme.

Odgovornost za napake v podanih informacijah na tem spletnem mestu in/ali za morebitno napačno ali narobe razumljeno vsebino je izključena. Uporabniki orodja ASTRA AI z uporabo priznavajo in soglašajo, da je orodje namenjeno pomoči pri učenju matematike.

4. VSEBINA PLATFORME 

Nosilec Platforme si prizadeva uporabnikom ponuditi pomoč pri učenju matematike. 

Nosilec ne prevzema nobene odgovornosti iz naslova točnosti, popolnosti in ažurnosti informacij in podatkov, ki jih uporabniki pridobijo prek pogovornega vmesnika na Platformi ter na povezavah oziroma povezanih drugih spletnih straneh. 

Odgovornost Nosilca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkoli drugače neustreznih podatkov oz. storitev na Platformi ASTRA AI, je v celoti izključena. Uporabniki na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. 

5. SPLETNI PROGRAM ASTRA AI 

Registriranim uporabnikom je na spletni platformi ASTRA AI omogočen tudi dostop do spletnega programa ASTRA AI, ki omogoča inštrukcije matematike s pomočjo umetne inteligence.

Podajanje odgovorov preko programa ASTRA AI deluje s pomočjo umetne inteligence. Nosilec ne nosi odgovornosti za točnost odgovora podanega s strani spletnega programa ASTRA AI ter je v celoti ekskulpiran za kakršnekoli neprijetnosti ali škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali kakorkole drugače neustreznik podatkov podanih s strani ASTRA AI. 

Uporabnik z uporabo programa ASTRA AI priznava in razume, da služi spletni program ASTRA AI kot pomoč pri učenju matematike. Dodatno razume in priznava, da je kvaliteta odgovora podanega s strani ASTRA AI v pretežni meri odvisna od kvalitete postavljenega vprašanja s strani uporabnika.

S sklenitvijo mesečne naročnine ali letne naročnine, uporabnik pridobi pravico do postavitve 1000 vprašanj na mesec v spletnem programu ASTRA AI. Neporabljena vprašanja enega meseca se ne prenašajo v naslednji mesec.

Nosilec Platforme si pridržuje pravico, da uporabniku omogoči dostop do uporabe spletnega programa ASTRA AI v roku 24 ur po uspešni registraciji.

Nosilec Platforme si pridržuje pravice, da kadarkoli omeji uporabnikom dostop do postavljanja dodatnih vprašanj, v primeru suma storitve zlorabe spletnega programa ASTRA AI.

6. KOMUNIKACIJSKO OMREŽJE IN OPREMA 

Uporabnik je dolžan za dostop do Platforme ASTRA AI zagotoviti ustrezno računalniško opremo oziroma osebni računalnik z ustrezno povezavo na internet z ustrezno nameščenim ustreznim spletnim brskalnikom. 

Nosilec svetuje uporabnikom, da si za učinkovito in varno uporabo vseh internetnih storitev, kakor tudi v primeru dostopov do Platforme ASTRA AI, namestijo najnovejšo programsko opremo z vsemi posodobitvami, ki so trenutno na voljo ter da uporabljajo ustrezno komunikacijsko opremo, ki upošteva vsa varnostna določila. 

Za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi težav pri dostopu ali uporabi Platforme ASTRA AI, ki izvirajo iz neustrezne opreme naročnika oz. iz neustreznega načina uporabe te opreme s strani uporabnika, Nosilec ne prevzema nikakršne odgovornosti. 

7. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

Nosilec Platforme se ob uporabi Platforme ASTRA AI  s strani uporabnikov zavezuje k varovanju osebnih podatkov. Zbrani podatki ne bodo v nobenem primeru predani tretjim oz. nepooblaščenim osebam. Za varovanje podatkov pa je odgovoren tudi Uporabnik sam, s tem ko poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena ter gesla.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov lahko pridobite v »Politiki zasebnosti«, dostopni na povezavi.

8. UPORABA PLATFORME 

8.1. Brezplačni uporabnik Platforme 

Brezplačni registrirani uporabnik Platforme ima dostop do petih (5) vprašanj na mesec.

8.2. Registriran uporabnik 

Registriran uporabnik Platforme je lahko zgolj uporabnik, kateri ima sklenjeno naročniško razmerje. 

Registriran uporabnik je zavezan, da v postopku registracije vnese pravilne in resnične podatke o elektronskem naslovu in ostale osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih postopek registracije zahteva. Ob vnosu zahtevanih podatkov prejme enkratno geslo za vstop na vnesen elektronski naslov. Šteje se, da se je Uporabnik po končani registraciji seznanil s Splošnimi pogoji in da se z njimi strinja. 

Po potrditvi in vnosu vseh zahtevanih podatkov postane Registrirani uporabnik. 

Enkratno geslo in elektronski naslov mora Uporabnik hraniti kot poslovno skrivnost. Enkratnega gesla in elektronskega naslov ni dovoljeno posredovati tretjim osebam in ga uporabljati na več napravah hkrati. 

Kakorhitro Nosilec Platforme ugotovi zlorabo, lahko elektronski naslov in geslo uporabniku nemudoma onemogoči, brez predhodne notifikacije. Elektronski naslov in geslo ostajata aktivna v sistemu Nosilca 6 mesecev od zadnje prijave na Platformi.

Registriran uporabnik pridobi s plačilom mesečne ali letne naročnine pravico do:
– uporabe orodja za inštrukcije matematike s pomočjo umetne inteligence.

V primeru, da Registriran uporabnik več ne želi prejmati obvestil ali biti registriran se mora odjaviti. To stori tako, da piše na info@astra.si

8.3. Neregistriran uporabnik 

Je oseba, ki anonimno in brez registracije dostopa do odprtega dela portala. 

9. NAROČNIŠKO RAZMERJE 

9.1. Sklenitev naročniškega razmerja

Naročniško razmerje za uporabo Platforme ASTRA AI se sklene z Nosilcem Platforme.

9.2. Naročniški paketi in druge naročniške storitve 

Platfroma ASTRA AI ponuja sklenitev naročniškega razmerja na mesečni ali letni ravni.

Podrobnejše informacije o ponujenih storitvah so na voljo na Platformi ASTRA AI, kjer se ponudba storitev ves čas dopolnjuje in nadgrajuje. Informativni cenik je objavljen na spletni strani. 

Nosilec Platforme si pridržuje pravico, da naročniku ponudi določene ugodnosti, katere vrsta in čas trajanja se podrobneje določita z Naročniško pogodbo. 

9.3. Prenehanje naročniškega razmerja 

Naročništvo je sklenjeno za obdobje enega meseca ali enega leta in se avtomatično podaljšuje, če se naročnik ne odjavi. Odjava je mogoča preko nastavitev profila, s klikom na “Upravljaj paket”. Po odjavi bo storitev Astra AI Naročniku dostopna še preostali čas mesečne ali letne naročnine do naslednjega datuma, ki je bil predviden za plačilo. Vračilo sredstev se lahko uredi le v primeru, da v tem času odjavljen Naročnik storitve Astra AI ne uporablja in po preteku preostalega časa, kjer je Naročniku dostop do storitve Astra AI še na voljo.

Nosilec Platforme si pridržuje pravico, da iz poslovnih razlogov preneha vzdrževati Platformo in preneha z nudenjem uslug Uporabnikom. V tovrstnih primerih lahko enostransko prekine naročniško pogodbo ter je o tem dolžan ovestiti Naročnika. V pisnem obvestilu mora Nosilec Naročniku posredovati datum prenehanja delovanja Platforme, ki je hkrati da prenehanja Naročniškega razmerja, kot tudi vseh medsebojnih pravic in obveznosti Nosilca in Naročnika po Naročniški pogodbi, ki sta jo sklenila.

10. NAROČNINA IN PRIPOROČILNI PROGRAM

10.1. Nadomestila in izplačila 

Nekatere storitve Platforme ASTRA AI so plačljive in se obračunavajo skladno z vsakokratno veljavnim cenikom.

10.2. Naročnina paketov 

Cena naročnine za posamezen dostop do paketa je določena z veljavnim cenikom.

Cena naročnine posameznega naročniškega paketa se praviloma plačuje mesečno ali letno. Prva naročnina se plača ob sklenitvi pogodbe o naročništvu, na podlagi plačanega računa prek spletne aplikacije stripe.com

Računi za vse storitve, ki jih Nosilec obračunava naročniku na podlagi pogodbe o naročništvu, kot tudi morebitni opomini za plačilo računov, se pošiljajo naročniku po elektronski pošti. Naročnik je dolžan Nosilca teh splošnih pogojev obvestiti o morebitnih spremembah svojega naslova ali sedeža oziroma glede drugih relevantnih podatkih, ki so pomembni za naročniško razmerje. 

10.3. Priporočilni program

Obstoječi brezplačni uporabniki in registrirani uporabniki Platforme, lahko sodelujejo v priporočilnem programu Astra AI. Priporočilni program poteka od 15.1.2024 do preklica.

V priporočilnem programu lahko v vlogi Priporočitelja sodeluje vsak brezplačni uporabnik in registrirani uporabniki Platforme.

Preko vmesnika v Platformi je vsem obstoječim uporabnikom na voljo priporočilna povezava, preko katere lahko povabijo svoje prijatelje ali znance, da se registrirajo na Platformi. Če povabljeni uporabnik oz. Priporočenc sklene naročniško razmerje, bo priporočevalec nagrajen z dodatnimi brezplačnimi vprašanji za uporabo Platforme. Med priporočilom (priporočenec se registrira) in sklenitvijo naročnine (priporočenec sklene naročniško razmerje) ni časovne omejitve.

Stopnje in definicije ugodnosti na različnih stopnjah priporočilnega programa, so vsem uporabnikom na voljo v nastavitvah profila na Platformi. Ugodnosti priporočilnega programa niso prenosljive. Priporočilni program lahko uporabniku služi le za osebno rabo in v nekomercialne namene.

Uporabnik lahko priporočilo posreduje več osebam, vendar ima priporočevalec lahko aktivnih do 25 priporočencev. Ko je priporočevalec pripeljal 25 priporočencev (ki so sklenili naročniško razmerje) je zanj priporočilnega programa konec oz. je dosegel zadnjo stopnjo programa.

Nosilec platforme si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe priporočilnega programa, če to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Če pride do bistveno spremenjenih okoliščin, bo Nosilec platforme pogoje priporočilnega programa pravočasno spremenil in o tem obvestil vse sodelujoče uporabnike preko elektronske pošte.

10.4. Jamstvo na ocene

Jamstvo na ocene je posebna ponudba Nosilca Platforme za uporabnike v Sloveniji, ki obiskujejo osnovno ali srednjo šolo. Registrirani uporabnik, ki ima sklenjeno mesečno naročniško razmerje lahko po vsaj dveh plačanih mesečnih naročninah zahteva vračilo obeh mesečnih naročnin, če v tem času ni izboljšal pisne ocene pri predmetu matematika za vsaj dve oceni (pri izboljšanju ocene iz prav dobro (4) na odlično (5) velja jamstvo za eno oceno). Nosilec Platforme lahko zahteva dokazila kot so fotokopije pisnega preizkusa (prej in potem) ali izpis ocen iz redovalnice. Nosilec Platforme je pred vračilom zneska upravičen zahtevati videoklic z registriranim uporabnikom in izvesti analizo uporabe.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI NOSILCA PLATFORME

Storitve Platforme ASTRA AI, so na voljo »takšne, kot so«. Nosilec Platforme ne ponuja jamstva, pogojev, zagotovil, izraženih izrecno ali implicitno, za kakršnokoli zadevo, vključno z (vendar ne omejeno na) delovanjem, rezultati, varnostjo, ne-kršenjem, združevanjem, nemoteno uporabo, funkcijami, pričakovanjem, zadovoljivo kakovostjo ali primernostjo za kakršenkoli poseben namen. 

Nosilec Platforme ne jamči, da:

• bo delovanje Platforme ASTRA AI nemoteno ali brez napak;
• bo v primeru napak, vse napake odpravil v najkrajšem možnem času;
• bo Platforma ASTRA AI zadostila potrebam uporabnikov ali delovala s katerokoli strojno ali programsko opremo, razen s tisto, ki jo navede Nosilec Platforme.

Nosilec Platforme ne jamči za delovanje Platforme ASTRA AI v primeru uporabe ali integracije s produkti tretjih oseb. Nosilec Platforme ne daje nobenih drugih zagotovil ali jamstev glede Platforme ASTRA AI, skupaj z izrecnim ali prikritim jamstvom glede ustrezne kakovosti, primernosti za prodajo in za določen namen ter glede nekršitve pravic tretjih oseb in vseh drugih jamstev.

Do mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, Nosilec Platforme zavrača odgovornost za neposredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali delovanja platforme ASTRA AI, tudi če je bil uporabnik obveščen o možnosti nastanka tovrstne škode.

Nosilec Platforme ne odgovarja za kakršenkoli neuspeh ali zamudo pri nudenju Storitev, in tudi ne za pogodbeno ali nepogodbeno nastalo škodo, ki izhaja iz ali je na kakršenkoli način povezana s Splošnimi pogoji. 

Nosilec Platforme prav tako ne odgovarja za izgubo poslov, izgubo dobička, prekinitev poslovanja, izgubo poslovnih informacij ali kakršno koli drugo gospodarsko izgubo.

Nosilec Platforme ne odgovarja za podane odgovore s strani spletnega programa ASTRA AI. Omenjeni spletni program nudi zgolj pomoč pri učenju matematike.

12. VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC IN INTELEKTUALNE LASTNINE 

Izvorna koda Platforme ASTRA AI, vsa Vsebina Platforme, vključno z logotipi, slikami, besedilom, grafiko, zvokom in drugo intelektualno lastnino, je izključna last Nosilca Platforme, in je predmet varstva pravic intelektualne lastnine (tako v smislu avtorskih pravic kot pravic industrijske lastnine), kot jih opredeljuje ustrezna in veljavna zakonodaja na tem področju.

Z namestitvijo, prenosom ali uporabo Platforme ASTRA AI, uporabnik pridobi le neizključno, neprenosljivo, časovno omejeno pravico do uporabe Platforme izključno na svoji napravi in jo lahko uporablja izključno v nekomercialne namene. Platforma je v lasti Nosilca Platforme, uporabnik z namestitvijo, prenosom ali uporabo Platforme ne pridobi nobenih drugih pravic intelektualne lastnine ali drugih pravic na Platformi, razen tistih, ki jih uporabniku zagotavljajo ti Splošni pogoji. Uporabnik ne sme izdelovati kopij aplikacije, izvajati povratnega inženiringa, spreminjati ali kako drugače posegati v Platformo, dajati Platformo v zakup ali podeljevati nadaljnjih podlicenc.

13. KONČNE DOLOČBE 

Nosilec Platforme si pridržuje pravico, da ponudbo Storitev kadarkoli prekine ali kadarkoli omeji dostop do astra.si/ai, brez kakršnega koli razloga, tudi če Nosilec platforme meni, da uporabnik krši te Splošne pogoje.  

Splošne pogoje poslovanja Platforme ASTRA AI sme Nosilec platforme spremeniti kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. 

Nosilec Platforme ima pravico, da določbe Splošnih pogojev občasno spreminja, tako da te odražajo spremembe Storitev ali načinu poslovanja, le-te pa je dolžan objaviti na astra.si/ai. 

Spremenjeni Splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na Platformi ASTRA AI. 

Vedno, kadar želite uporabljati Platformo, preverite Splošne pogoje, da se prepričate, da razumete Splošne pogoje, ki veljajo takrat. 

V kolikor se s spremembami Splošnih pogojev ne strnjate, imate pravico prenehati uporabljati Storitve. Vaša nadaljnja uporaba ASTRA AI po datumu, ko so bile spremembe objavljene, pomeni sprejetje spremenjenih Splošnih pogojev. 

Splošni pogoji so objavljeni na Platformi in pričnejo veljati z dnem objave. 

Za presojo ter razlago teh Splošnih pogojev in pravic ter obveznosti strank iz ali v zvezi s temi Splošnimi pogoji se uporablja slovensko pravo ob izključitvi kolizijskih pravil. 

V primeru morebitnega spora v zvezi, s katerim koli vidikom teh Splošnih pogojev in če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se strinjate, da v primeru sodnega spora iz ali v zvezi s temi Splošnimi pogoji in pravicami ter obveznostmi strank iz ali v zvezi s temi Splošnimi pogoji, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za potrebe splošne podpore se lahko obrnete na podjetje prek elektronskega naslova info@astra.si

Zadnja sprememba: 6.5.2024

 


Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij